“Umetnosti miru” Morihei Ueshibe + angl.

Iz “Umetnosti miru” Morihei Ueshibe, ustanovitelja Aikida – Pot (➖) harmoničnega (➖) duha / energije (➖)…

” Umetnost miru se začne pri tebi. Delajte na sebi in svoji imenovani nalogi v Umetnosti miru.

Tukaj si z drugim namenom, kot da se zaveš svoje notranje božanskosti in manifestiraš svoje prirojeno razsvetljenje. Spodbujajte mir v svojem življenju in nato uporabite umetnost na vse, s katerimi se srečujete.

Vsak ima duha, ki ga je mogoče prečistiti, telo, ki ga je mogoče trenirati na nek način, primerno pot, ki ji je treba slediti.

Človek ne potrebuje stavb, denarja, moči ali statusa, da bi vadili Umetnost miru. Nebesa so točno tam, kjer stojiš, in to je kraj za treniranje.

Vse stvari, materialne in duhovne, izvirajo iz enega vira in so povezane, kot da bi bile ena družina. Preteklost, sedanjost in prihodnost so vsebovani v življenjski sili.

Vesolje se je razvilo in razvilo iz enega vira, mi pa smo se razvili skozi optimalen proces združevanja in usklajevanja.

Takoj, ko se obremenjuješ z ” dobrim ” in ” slabim ” svojih fantov, ustvariš odprtino v svojem srcu, da vstopi zlobnost. Testiranje, tekmovanje z in kritiziranje drugih te oslabi in premaga.

Bodite hvaležni tudi za stiske, ovire in slabe ljudi. Spopadanje s takšnimi ovirami je bistveni del usposabljanja v umetnosti miru.

Če vaš nasprotnik udari z ognjem, števec z vodo, postane popolnoma tekoč in prosto tekoč. Voda po svoji naravi nikoli ne trči ali se proti ničemur ne zlomi. Nasprotno, vsak napad pogoltne neškodljiv.

V naših tehnikah vstopamo popolnoma, se popolnoma zlijemo z in trdno nadzorujemo napad. Moč prebiva tam, kjer je ” ki ” (➖, življenjska sila) koncentrirana in stabilna; zmedenost in zloba nastaneta, ko ” ki ” stagnira.

V Umetnosti miru nikoli ne napademo. Napad je dokaz, da je eden ušel izpod nadzora. Nikoli ne bežite pred kakršnim koli izzivom, vendar ne poskušajte nenaravno zatirati ali nadzirati nasprotnika.

Tehnike uporabljajo štiri kvalitete, ki odražajo naravo našega sveta. Odvisno od okoliščin bi morali biti: trd kot diamant, prožen kot vrba, gladko teče kot voda, ali prazen kot prostor.

Umetnost miru je načelo neodpora. Umetnost miru je nepremagljiva, ker se ne strinja z ničemer.

Naj napadalci pridejo kakor koli jim paše, nato pa se pomešajo z njimi. Nikoli se ne lovi za nasprotniki. Preusmerite vsak napad in se odločno postavite za njim. Tvoj duh je pravi ščit.

Umetnost miru je medicina za bolan svet. Na svetu obstaja zlo in motnja, ker so ljudje pozabili, da vse stvari izhajajo iz enega Vira.

Vrnite se k temu Viru in pustite za seboj vse egocentrične misli, malenkostne želje in jezo. Tisti, ki so obsedeni z ničemer, imajo vse.

Inštruktorji lahko vključijo le delček poučevanja. Skozi lastno predano prakso oživijo skrivnosti Umetnosti miru.”

~ Morihei Ueshiba
Ustanovitelj “Aikida” (borilna veščina)

The Art of Peace was written by Morihei Ueshiba, founder of Aikido (合気道) a modern Japanese martial art developed by Ueshiba as a synthesis of his martial studies, philosophy, and spiritual beliefs. Aikido is often translated as “the way of unifying (with) life energy” or as “the way of harmonious spirit.”

“The Art of Peace begins with you. Work on yourself and your appointed task in the Art of Peace.

You are here for no other purpose than to realize your inner divinity and manifest your innate enlightenment. Foster peace in your own life and then apply the Art to all that you encounter.

Everyone has a spirit that can be refined, a body that can be trained in some manner, a suitable path to follow.

One does not need buildings, money, power, or status to practice the Art of Peace. Heaven is right where you are standing, and that is the place to train.

All things, material and spiritual, originate from one Source and are related as if they were one family. The past, present, and future are all contained in the life force.

The Universe emerged and developed from one Source, and we evolved through the optimal process of unification and harmonization.

As soon as you concern yourself with the “good” and “bad” of your fellows, you create an opening in your heart for maliciousness to enter. Testing, competing with, and criticizing others weakens and defeats you.

Be grateful even for hardship, setbacks, and bad people. Dealing with such obstacles is an essential part of training in the Art of Peace.

If your opponent strikes with fire, counter with water, becoming completely fluid and free-flowing. Water, by its nature, never collides with or breaks against anything. On the contrary, it swallows up any attack harmlessly.

In our techniques we enter completely into, blend totally with, and control firmly an attack. Strength resides where one’s ki (life force) is concentrated and stable; confusion and maliciousness arise when ki stagnates.

In the Art of Peace we never attack. An attack is proof that one is out of control. Never run away from any kind of challenge, but do not try to suppress or control an opponent unnaturally.

Techniques employ four qualities that reflect the nature of our world. Depending on the circumstance, you should be: hard as a diamond, flexible as a willow, smooth-flowing like water, or as empty as space.

The Art of Peace is the principle of nonresistance. The Art of Peace is invincible because it contends with nothing.

Let attackers come any way they like and then blend with them. Never chase after opponents. Redirect each attack and get firmly behind it. Your spirit is the true shield.

The Art of Peace is medicine for a sick world. There is evil and disorder in the world because people have forgotten that all things emanate from one Source.

Return to that Source and leave behind all self-centered thoughts, petty desires, and anger. Those who are possessed by nothing possess everything.

Instructors can impart only a fraction of the teaching. It is through your own devoted practice that the mysteries of the Art of Peace are brought to life.”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja